top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů událostí Throne

 

Throne Events je společnost registrovaná v Anglii a Walesu, která je v těchto zásadách souhrnně označována jako „Události trůnu“, „my“ nebo „nás“.

 

Přehled

 

Udržování bezpečnosti vašich dat je na Throne Events prioritou a my se zavazujeme respektovat vaše práva na soukromí. Zavazujeme se, že s vašimi údaji budeme zacházet vždy spravedlivě a zákonným způsobem. Throne Events se také zaměřuje na transparentnost ohledně toho, jaké údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme.

 

Tyto zásady, které platí bez ohledu na to, zda navštívíte naše akce nebo se připojíte online, vám poskytují informace o:

 

 • Jak používáme vaše údaje;

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme

 • Jak zajišťujeme zachování vašeho soukromí; a

 • Vaše zákonná práva týkající se vašich osobních údajů.

 

Jak používáme vaše údaje

 

Všeobecné

Throne Events (a důvěryhodní partneři jednající naším jménem) používají vaše osobní údaje:

- poskytovat vám zboží a služby;

- zpřístupnit vám webové stránky na míru;

- ke správě jakéhokoli registrovaného účtu (účtů), který u nás držíte;

- ověřit vaši totožnost;

- pro předcházení, odhalování a související účely kriminality a podvodů;

- s vaším souhlasem vás budeme elektronicky kontaktovat ohledně propagačních nabídek a produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat;

- pro účely průzkumu trhu - pro lepší pochopení vašich potřeb;

- umožnit Throne Events řídit interakce se zákaznickým servisem s vámi; a

- kde máme zákonné právo nebo povinnost použít nebo zpřístupnit vaše informace (například v souvislosti s vyšetřováním ze strany orgánu veřejné moci nebo v soudním sporu).


 

Propagační komunikace

Throne Events používá vaše osobní údaje pro účely elektronického marketingu (s vaším souhlasem) a může vám zasílat poštou, aby vás informoval o nejnovějších nabídkách Throne Events.  

Cílem Throne Events je informovat vás o produktech a službách, které jsou pro vás jako jednotlivce zajímavé a relevantní. 

Máte právo se kdykoli odhlásit ze zasílání propagačních sdělení:

1. změna marketingových preferencí prostřednictvím vašeho účtu „Události trůnu“;

2. pomocí jednoduchého odkazu „odhlásit se“ v e-mailech a/nebo

3. kontaktování Throne Events prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v těchto Zásadách.

Sdílení dat s třetími stranami

 

Naši poskytovatelé služeb a dodavatelé

Abychom vám zpřístupnili určité služby, možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s některými našimi servisními partnery.  Patří sem poskytovatelé IT, doručovacích a marketingových služeb.

Throne Events umožňuje svým poskytovatelům služeb nakládat s vašimi osobními údaji pouze v případě, že jsme potvrdili, že uplatňují náležité kontroly ochrany dat a zabezpečení.

Jiné třetí strany

Kromě našich poskytovatelů služeb společnost Throne Events nezveřejní vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou případů uvedených níže.  Naše zákaznická data nikdy neprodáme ani nepronajmeme jiným organizacím pro marketingové účely.

Vaše údaje můžeme sdílet s:

- vládní orgány, regulační orgány, orgány činné v trestním řízení, soudy/tribunály a pojišťovny tam, kde jsme povinni tak učinit: -

- dodržovat naše zákonné povinnosti;

- k uplatnění našich zákonných práv (například v soudních sporech);

- pro prevenci, odhalování, vyšetřování trestné činnosti nebo stíhání pachatelů; a

- pro ochranu našich zaměstnanců a zákazníků.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách. Pro různé typy údajů platí různé doby uchovávání, nicméně nejdelší doba, kterou budeme běžně uchovávat, je 6 let.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme

 

Online

 

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, mimo jiné včetně osobních údajů (tj. vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, titul, organizace a informace, které jste dobrovolně poskytli událostem Throne týkající se nainstalovaného počítačového softwaru nebo hardwaru na vašem webu, který se vztahuje na produkty Throne Events), například když stahujete informace nebo dokumenty, požadujete od nás další informace nebo se účastníte propagace nebo průzkumu atd. Můžeme také shromažďovat souhrnné informace o uživatelích webu.

Formuláře osobních údajů pro návštěvu dospělých a dětí

 

Všechny formuláře s osobními údaji je třeba odeslat a uložit v sídle společnosti Throne Events:

Throne Events LTD

779 Rochdale Road

Todmorden.

OL14 6TG

V případě nouze budou vyžadovány formuláře osobních údajů zúčastněných osob. V případech, kdy je vyplněn formulář hlášení o nehodě a incidentu, bude formulář osobních údajů naskenován a uchován. Tyto uchovávané formuláře osobních údajů spolu s formuláři hlášení o nehodě a incidentu budou uloženy v uzamčené plnicí skříni.

Throne Events má možnost zničit i tyto formuláře, pokud je to požadováno.

 

 

Jak chráníme vaše data

 

Všechny informace, které poskytnete Throne Events, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Jakmile se přihlásíte na naše webové stránky prostřednictvím odkazu „Události trůnu“, všechny informace, které odešlete do Události trůnu, jsou šifrovány pomocí TLS. Odesláním osobních údajů souhlasíte s tímto uložením. Učiníme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s našimi zásadami ochrany údajů. Tam, kde vám Throne Events poskytlo (nebo kde jste si zvolili) heslo, které vám umožní přístup k „Throne Events“, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Nová hesla mohou být vydána na vyžádání.

Tyto informace si budete moci prohlédnout online prostřednictvím svých „událostí trůnu“.

Co můžete udělat pro ochranu svých dat

 

Pokud používáte výpočetní zařízení na veřejném místě, doporučujeme, abyste se po dokončení online relace vždy odhlásili a zavřeli prohlížeč webových stránek.

Kromě toho vám doporučujeme, abyste přijali následující bezpečnostní opatření pro zvýšení vaší online bezpečnosti jak ve vztahu k Throne Events, tak obecněji: -

- Udržujte hesla svých účtů soukromá.  Pamatujte si, že k vašemu účtu může získat přístup kdokoli, kdo zná vaše heslo.

- při vytváření hesla použijte alespoň 8 znaků.  Nejlepší je kombinace písmen a číslic.  Nepoužívejte slova ze slovníku, své jméno, e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje, které lze snadno získat.  Doporučujeme také často měnit heslo.

- nepoužívejte stejné heslo pro více online účtů.

 

Vaše práva

Přístupová práva k osobním údajům

Všichni jednotlivci mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Jednotlivci mají právo:

 • vědět, jaké informace jsou zpracovávány, proč jsou zpracovávány a komu mohou být sděleny

 • získat kopii osobních údajů o nich

 • vědět o zdrojích informací

Proces získávání osobních údajů

Následující proces se použije, když si jednotlivec přeje získat informace, které o něm má Throne Events;

 • Aby jednotlivci získali přístup k osobním údajům, které o nich jsou, musí odeslat písemnou nebo elektronickou žádost – známou jako žádost o přístup subjektu (SAR).

 • Jednotlivci by měli dát jasně najevo, že se jedná o formální žádost  

 • Throne Events může požadovat doklad totožnosti. Může se jednat o oficiální dokument, jako je řidičský průkaz nebo cestovní pas.

 • Throne Events si může vyžádat další informace, aby vám mohl poskytnout správné informace, které požadujete.

 • Throne Events odpoví na SAR co nejrychleji a nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 30 dnů nezačne, dokud neobdržíte další požadované informace.

 • Požadované informace budou poskytnuty v trvalém formátu – například počítačový výtisk, dopis nebo formulář.

Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Právní základ pro zpracování osobních údajů Throne Events

Všeobecné

Throne Events shromažďuje a používá osobní údaje zákazníků, protože je to nezbytné pro:

- sledování našich oprávněných zájmů (jak je uvedeno níže);

- účely plnění našich povinností a výkonu našich práv ze smlouvy o prodeji služeb zákazníkovi; nebo

- dodržování našich zákonných povinností.

 

Obecně se spoléháme pouze na souhlas jako na právní základ pro zpracování ve vztahu k zasílání přímých marketingových sdělení zákazníkům prostřednictvím e-mailu nebo pošty.

Zákazníci mají právo souhlas kdykoli odvolat.  Pokud je souhlas jediným právním základem pro zpracování, přestaneme údaje zpracovávat po odvolání souhlasu.


 

Naše oprávněné zájmy

Normálním právním základem pro zpracování zákaznických údajů je, že je to nezbytné pro oprávněné zájmy Throne Events, včetně:-

- prodej a poskytování služeb našim zákazníkům;

- ochrana zákazníků, zaměstnanců a dalších jednotlivců a zachování jejich bezpečnosti, zdraví a pohody;

- propagace, marketing a reklama našich produktů a služeb;

- zasílání propagačních sdělení, která jsou relevantní a přizpůsobená jednotlivým zákazníkům;

- porozumění chování, aktivitám, preferencím a potřebám našich zákazníků;

- zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoj nových produktů a služeb;

- dodržování našich zákonných a regulačních povinností;

- prevence, vyšetřování a odhalování trestné činnosti, podvodu nebo protispolečenského chování a stíhání pachatelů, včetně spolupráce s orgány činnými v trestním řízení;

- vyřizování zákaznických kontaktů, dotazů, stížností nebo sporů;

- správa pojistných událostí ze strany zákazníků;

- ochrana Throne Events, jejích zaměstnanců a zákazníků tím, že podnikne příslušné právní kroky proti třetím stranám, které se dopustily trestných činů nebo porušují zákonné povinnosti vůči Throne Events;

- efektivní vyřizování jakýchkoli právních nároků nebo regulačních opatření k vymáhání přijatých proti Throne Events; a

- plnění našich povinností vůči našim zákazníkům, kolegům, akcionářům a dalším zainteresovaným stranám.

 

 

Soubory cookie

 

Naše webová stránka používá trvalé soubory cookie.

 

Kontaktní informace

 

Pokud máte nějaké dotazy ohledně toho, jak Throne Events používá vaše osobní údaje, které zde nejsou zodpovězeny, nebo pokud chcete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás některým z následujících způsobů:

- pošlete nám e-mail na adresu: contact@thoneevents.com nebo


 

- napište nám na adresu: Throne Events LTD, 779 Rochdale Road, Todmorden. OL14 6TG

Máte právo podat stížnost Úřadu pro informace.  Další informace, včetně kontaktních údajů, jsou k dispozici na adrese https://ico.org.uk.

 

Aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 9. října 2022. Throne Events si vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení upravit podmínky těchto zásad zveřejněním oznámení o změně na této stránce. Vaše další používání stránek a služeb po našem zveřejnění oznámení o změně bude představovat závazný souhlas s těmito změnami.

bottom of page